معرفی کتاب «گفتارهایی در معرفت شناسی علم اقتصاد»

یکی از مسائل مهم در مطالعه هر علمی، دو موضوع «معرفت‌شناسی» و «روش‌شناسی» آن علم است.

در حیطه معرفت‌شناسی، ما به بررسی شناخت و معرفت می‌پردازیم. سوال اینست، ما واقعا چگونه به شناخت می‌رسیم؟ منابع رسیدن ما به شناخت چیست؟

جایگاه متافیزیک، تجربه‌های شخصی، آموزه‌های دینی، عقل و موارد این‌چنینی در شناختن هر چیزی کجاست؟

محدوده شناخت هم موضوع مورد بررسی دیگریست. ما درباره چه چیزهایی می‌توانیم به شناخت برسیم؟ درباره چه چیزهایی نمی‌توان؟

ادامه مطلب